Follow

"Hygienici nevyužívají ani aplikaci eRouška ... Ideální by podle ní bylo, kdyby aplikace automaticky dala člověku vědět, kdy, jak dlouho a v jakém kontaktu s nakaženým byl a kam se má dostavit. " ?!?! Tvl a co ta aplikace asi dělá? denikn.cz/409575/pochytat-vsec

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!