Follow

Velká poklona: Česká hudební akademie uvedla do Síně slávy Cen Anděl publicistu a kritika Jiřího Černého. Je to poprvé, kdy kategorii ovládl nehudebník. Černý vydal první hudební recenzi v roce 1956. (ČT24) Více o něm v loňském rozhovoru. denikn.cz/minuta/384393/?ref=a

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!