[Zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2018] ... konstatuje, že do roku 2050 se podle modelů stávající trend [oteplování a extrémního počasí] zvrátit nedá. Pro to, zda v druhé polovině století změna klimatu nabere ještě větší rychlost, nebo se naopak rostoucí trend zastaví, je podle expertů zásadní, jak dnes nastavíme opatření zmírňující nebo zpomalující změny klimatu.

Já vám to přeložím - moje generace se nápravy nedožije. Až do mé (a vaší smrti) bude jenom hůř. Teď se rozhoduje jestli "po nás potopa" nebo zda budeme dělat něco pro naše děti.

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!